دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آبان 1400، صفحه 7-123