شماره جاری: دوره 11، شماره 42، مرداد 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه دار الإعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه