دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، مرداد 1402، صفحه 11-157