دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آبان 1402، صفحه 11-139