اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی مکارم شیرازی

علوم سیاسی ریاست هیئت امنای موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

mahdi.makarem99gmail.com

سردبیر

محسن عبدالملکی

نقد وهابیت پژوهشگر موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت علیهم السلام

mohsen.abdolmalekihotmail.com
09191721591

اعضای هیات تحریریه

سید حسن آل مجدد شیرازی

فقه و رجال مجتهد، مدرس حوزه و دانشگاه

alemojaddedgmail.com

اکبر اسد علیزاده

کلام اسلامی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

a.alizade1320gmail.com

علی اله بداشتی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم،

alibedashtigmail.com

حسین رجبی

مذاهب فقهی استادیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

drhosseinrajabiigmail.com

محمدحسن زمانی

فقه و اصول ، علوم قرآنی ، الهیات و معارف اسلامی مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه علمیه قم

mhzamaniyahoo.com

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

کلام اسلامی عضو هیئت مؤسس انجمن علمی کلام حوزه علمیه قم

a.soleimanidte.ir

کارشناس نشریه

مصطفی مهاجر

مدیر داخلی نشریات موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

mm8259719gmail.com