اثبات مشروعیت سجده بر تربت، با رویکرد پاسخ به دیدگاه "عبدالرحمن دمشقیه" در کتاب «إستدلال الشیعة بالسنة النبویة فی میزان النقد العلمی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت علیهم السلام

چکیده

تربت امام حسین%، از مصادیق زمین محسوب می­شود و از آنجایی­که دلایل فراوانی در منابع فریقین بر جواز سجده بر زمین، دلالت می­کند، بنابراین سجده بر تربت نیز، امری مشروع است. عبدالرحمن دمشقیه از علمای وهابیت که سجده بر تربت را امری ممنوع می­داند، در جهت اثبات ممنوعیت سجده بر تربت، چهار روایت را با این عنوان که دلایل جواز سجده بر زمین هستند، نقل کرده و سپس به آنها اشکالات دلالی و سندی وارد می­کند. حال آنکه علاوه بر وجود روایات متعدد در جهت اثبات مشروعیت سجده بر زمین و تربت، همچنین ادعای دمشقیه در مورد سه روایت، قطعا باطل است و تنها اشکال سندی وی به یک روایت را می­توان قبول نمود که البته، ضعف آن روایت نیز با وجود روایات همسوی فراوانی که وجود دارد، جبران می­شود؛ با تمام این تفاصیل، معلوم می­شود که ادعای عبدالرحمن دمشقیه، مبنی بر ممنوعیت سجده بر تربت امام حسین%، مردود است.
 

کلیدواژه‌ها