ارزیابی دیدگاه وهابیت در قبول توحید ربوبی مشرکان از سوی ابن‎کثیر

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر نقد وهابیت

چکیده

یکی از سیاست‏های وهابیت در چند دهه اخیر، وام گرفتن از دیگر علمای اهل سنت در توجیه مبانی فکری‏شان است. آنان در این زمینه، تلاش‏های زیادی کرده‏اند. ابن‎کثیر دمشقی از جمله علمایی است که وهابی‏ها برخی از عقایدشان را به او نسبت می‏دهند. وهابیت، مدعی همسانیِ خوانش خود از توحید ربوبی مشرکان با این عالم اهل سنت است و در این زمینه به برخی از آراء و نظریات ابن‎کثیر استناد می‏کند. او مانند دیگر علمای اهل سنت به شرک ربوبی مشرکان، معتقد است و در این زمینه، نصوص فراوانی از وی وجود دارد. وهابیت با استناد به برخی عبارات ابن‏کثیر، قبول توحید ربوبی مشرکان را بر اساس دیدگاه وی مطرح می‏کند؛ ولی برداشت وهابی‏ها از سخنان وی، ادعایشان را ثابت نمی‏کند و نمی‏توان به آن معتقد شد.

کلیدواژه‌ها