گزارشی از کتاب «تبرک الصحابة بآثار رسول الله و بیان فضله العظیم»

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

موسسه مذاهب اسلامی قم

چکیده

کتاب تبرک الصحابة بآثار رسول الله- از آثار مهمی است که در پاسخ به «نقد تبرک» نگاشته شده و در آن به ذکر تبرک‌جویی‌هایی می‌پردازد که در صدر اسلام انجام شده است. این کتاب از شش فصل تشکیل شده است که مؤلف، فصل اول را به تبرک‌جویی و ابراز محبت به رسول خدا$ توسط صحابه اختصاص داده، و در فصل دوم نیز از کفش‌هایی که از آن حضرت بر جای مانده سخن گفته است. نویسندۀ این کتاب در فصل سوم، دقت بسیار زیادِ مسلمانانِ نخستین در حفظ آثار رسول خدا$ را یادآور شده، و فصل چهارم را نیز به ذکر برخی نقاطی اختصاص داده است که در آنها آثارِ باقی‌مانده از آن حضرت نگهداری می‌شود. وی در فصل پنجم، از تبرک‌جوییِ صحابه، در قالبِ بوسیدنِ دست و سرِ پیامبر$ یاد کرده، و در فصل ششم، مقام و فضیلت‌هایی را که قرآن برای آن حضرت ذکر نموده، جمع‌آوری کرده است. مؤلف در خاتمه نیز چند قصیده را که در وصف رسول الله$ سروده شده است، معرفی نموده و در 27 صفحۀ آخر کتاب نیز تصاویر اشیای باقی‌مانده از حضرت را درج کرده است.