مقایسۀ خوانش سلف و وهابیت در مسئلۀ مفهوم ایمان

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 موسسه دارالاعلام

2 استاد حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

چکیده

بین سلف در مسئلۀ مفهوم ایمان باوجود ادعای وهابیت، دیدگاه واحدی وجود ندارد. وهابیت در مفهوم ایمان، هرچند یک تعریف را ارائه می‌دهند؛ اما زمانی که به تحلیل تعریف پرداخته می‌شود در میان آنان اختلافات شدیدی به‌چشم می‌خورد. آنها ایمان را قول، اعتقاد و عمل می‌دانند و این تنها یکی از نظراتی است که سلف، ارائه کرده است. با بررسی‌های انجام‌شده کشف می‌شود وهابی‌ها نه‌تنها در این موضوع با سلف همراهی کامل ندارند؛ بلکه در میان خودشان تفاسیر و تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد و همین امر موجب می‌شود عملکردهای متفاوتی از ایشان صادر شود.

کلیدواژه‌ها