جنگ نرم! فعالیت های سایت های فعال وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

-

چکیده

پدیده جنگ نرم و تـلاشهـای پشـت پـرده دشـمنان مکتـب تشـیع، پدیـده نوظهوری نیست و این مواجهه فرهنگی، از صدر اسـلام و پـس از رحلـت پیـامبر اکرم)ص( آغاز شده بود. با نگاهی گذرا به تاریخچه تبلیغات و جنگ نرم دشـمنان علیه اسلام و مکتب تشیع، در مییابیم که این امر تازگی ندارد و تـاریخ اسـلام و تشیع مملو از این گونه برنامه ها و هجمه های تبلیغاتی است. در حکومت امویان و عباسیان جنگ نرم در قالب جعل احادیث نبـوی، منـع از کتابت حدیث، شعار »حسبنا کتاب االله« و تقطیع احادیث به گونهای کـه بسـتری برای مشروعیت سیاستهای عوام فریبانهشان بر ضد مکتب تشیع باشد، متداول و شایع بوده. امروزه وهابیت به عنوان جریانی انحرافی در جهان اسلام و وابسته به استعمارگران، وظیفه جلوگیری از تداوم و گسترش اسلام اصیل را بر عهده دارد. تخریب و ایجاد تزلزل در مبانی فکری و اعتقادی مسلمانان، اصلیترین محور فعالیت این جریان است و در سالهای اخیر فعالیتهای تبلیغی خود را توسعه بخشیده است. وهابیت به دلیل افکار اعتقادی خاصی که در باب شفاعت، توسل، شرک و مانند آن دارد، در تعارض کامل با مذهب شیعه است. از این رو، همواره در تلاش است تا با تبلیغات سازمان یافته با شیعه مقابله کند و خطر بزرگتر این گروه، به کارگیری روشهای دور از منطق اسلامی است که در مسائل سیاسی و حکومتی در پیش گرفته است.