بررسی تطبیقی رویکرد اخوان‌المسلمین در مصر، تونس و ترکیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر روابط بین‌الملل و مدیرعامل جمعیت ندای صلح.

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

3 استادیار دانشگاه.

چکیده

در این مقاله، به بررسی تطبیقی رویکرد اخوان‌المسلمین در مصر، تونس و ترکیه پرداخته شده است. اخوان‌المسلمین در مصر به‌عنوان خاستگاه این جریان، ترکیه به‌عنوان اخوانی که موفق شده به حاکمیت برسد و اخوان تونس به‌عنوان جریانی که موفق به ورود به عرصه سیاسی شده، جهت بررسی تطبیقی در این پژوهش، انتخاب شدند.
در ابتدا به بررسی موردی رویکرد اخوان‌المسلمین در هر یک از کشورهای مصر، ترکیه و تونس پرداخته و وجوه تمایز و اشتراکات کلی آنها معین شد. سؤال اصلی پژوهش این بود که کدام‌یک از این جریان‌ها دارای اثرگذاری بیشتری بر تحولات جهان اسلام و نظام بین‌الملل بوده‌اند. درنتیجه پژوهش، فرضیه مقاله، مورد تأیید قرار گرفت که هیچ‌کدام از جریان‌های اخوان‌المسلمین باوجود همه ظرفیت‌ها، توسعه و رشد شبکه‌ای در جهان اسلام و فعالیت‌های سیاسی در این کشورها، نهایتًا موفق نشده است تأثیرات شگرف و قابل‌توجهی را از منظر سیاسی و بین‌المللی در سطح جهان اسلام و نظام بین‌الملل ایجاد کند و فعالیت‌های آن به سود سکولارها، حکام مستبد و قدرت‌های استکباری، تمام شده است.
جریان اخوان در کشورهای اسلامی یا موفق به کسب و تثبیت قدرت نشده، مانندِ اخوان مصر یا در قالب و چارچوب سکولارها فعالیت نموده، مانندِ اخوان ترکیه یا با اتخاذ رویکردی دوگانه و متناقض بعد از کسب موقعیت، تلاش کرده تا از اخوان و آرمان‌های آن فاصله بگیرد، مانندِ اخوان تونس.

کلیدواژه‌ها