بررسی و نقد حجیت قول صحابی نزد وهابیت با تأکید بر آراء ابن‌قیم

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه سطح چهار مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل‌ا‌لبیت.

2 پژوهشگر مؤسسه دارالاعلام لمدرسة اهل‌البیت.

چکیده

وهابیت قائل به حجیت قول صحابی است و آن را یکی از منابع استنباط احکام می‌داند. ابن‌قیم که از شخصیت‌های موردقبول و اعتماد وهابیت به‌‌شمار می‌رود، آیات و روایاتی را که در مدح صحابه وارد شده، دلیل بر حجیت قول صحابی می‌‌داند. در این نوشتار با روش توصیفی‑ تحلیلی، حجیت قول صحابی موردبررسی و نقد قرار گرفته و بیان شده است که هر چند صحابه به‌سبب ایمان و عمل صالح، مورد مدح قرار گرفته‌اند، ولی آن مدح دلیل بر حجیت اقوال آنان نیست و قول صحابی درصورتی حجت است که از پیامبر اکرم$ نقل‌قول کند. ولی اگر سخنی بگوید و آن را مستند به رسول خدا$ نکند، کلامش استنباط وی محسوب می‌شود و اعتبار ندارد.

کلیدواژه‌ها