تببین نقدهای اهل‌سنت بر دیدگاه وهابیت در زمینه علوّ خداوند در آسمان با تکیه بر حدیث جاریه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة أهل‌البیت.

چکیده

وهابیت با اهل‌سنت در بحث مکان‌داشتن پروردگار، اختلاف دیدگاه دارند. وهابیت، خداوند را بالای آسمان‌ها و بالاتر از تمام مخلوقات می‌دانند؛ اما اهل‌سنت معتقدند خداوند، جهت و مکان ندارد. به باور وهابیت، حدیث جاریه، وجود خداوند را در آسمان، تأیید می‌کند درحالی که اهل‌سنت، این روایت را قابل‌تأویل یا متعارض با آیاتی از قرآن می‌دانند که نفی مکان از خداوند می‌نمایند و همچنین متعارض با روایات گوناگونی مانند روایت ابوهریره در صحیح مسلم و روایت عنق راحله می‌دانند. علاوه بر اینکه متن، دارای اضطراب است؛ زیرا این ماجرا در دیگر روایات با عباراتی مانندِ شهادت به وجود الله و سؤال از کیستیِ پروردگار آمده است نه پرسش از مکان پروردگار و شهادت به وجود الله با قرائن، سازگاری دارد. افزون بر گذشته، وهابیت برای استناد به این روایت، چاره‌ای جز تأویل در دو جای متن روایت ندارند. درحالی که از اساس، منکر هرگونه تأویل هستند. نسبی‌بودن علو با توجه به کروی‌بودن زمین نیز دلیل دیگری بر ردّ اعتقاد به وجود پروردگار در آسمان است.
کلید­واژه­ها: 

کلیدواژه‌ها