بررسی کلام ابن‌تیمیه دربارۀ حدیث «مَن أحبَّنی و أحَبَّ هذَین و أباهُما و أمَّهما کانَ معی فی درجتی یومَ القیامَة»

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مؤسسۀ امام صادق و دانش‌آموختۀ مؤسسه دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

یکی از احادیثی که دربارۀ فضیلت اهل‌بیتِ پیامبر اکرم( وارد شده، حدیث «مَن أحبَّنی و أحَبَّ هذَین و أباهُما و أمَّهما کانَ معی فی درجتی یومَ القیامَة» است. پیامبر اکرم$ می‌فرمایند: «کسی که من و حسنین' و پدر و مادرِ آنان را دوست بدارد، در قیامت با من در یک درجه خواهد بود». ابن‌تیمیه ایرادهایی بر منبع و سندِ این حدیث مطرح کرده است. «ضعفِ کتاب فضائل الصحابة به‌عنوان منبع این حدیث»، «نقل‌نشدنِ این حدیث توسط احمد بن حنبل»، «وجود احادیث ضعیف در مسند أحمد»، و «ضعف سندِ این حدیث» ایرادهایی هستند که ابن‌تیمیه مطرح نموده است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، ایرادهای ابن‌تیمیه وارد نیست. اهم پاسخ‌هایی که در این زمینه ارائه شده، این است که اولاً: این حدیث در منابع مختلفی از جمله خودِ مسند أحمد آمده است. ثانیاً: اگرچه این حدیث از زیادات قطیعی است، اما قطیعی فردی معتبر، و احادیثِ وی نزد عموم اهل‌سنت مقبول است. ثالثاً: راویانِ سند یک‌به‌یک مورد بررسی قرار گرفت و صحتِ سند این حدیث به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها