بررسیِ دیدگاه ابن‌تیمیه دربارۀ رؤیت خداوند

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

یکی از مباحث مهمّ کلامی در بین فِرَق اهل‌سنت «رؤیت خداوند با چشم» است. دربارۀ عدم‌رؤیت خداوند با چشم در این دنیا، اتفاق‌نظر وجود دارد و فقط دربارۀ پیامبر$ اختلاف‌نظر است، که بعضی نصوص رؤیت را برای ایشان اثبات می‌کند. اما دربارۀ مسئلۀ رؤیت خداوند در قیامت، میان فِرَق اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. ابن‌تیمیه به وقوع قطعیِ دیده شدنِ خداوند در آخرت معتقد است و آن را محصول دلیل عقلی، ظاهرِ آیات، نصوص متواتر و عقیدۀ سلف قلمداد می‌کند. این در حالی است که طبق براهینِ عقلی، چنین امری مستلزم مادی و جسمانی بودنِ خداوند است و برخی آیات و احادیث نیز رؤیت خداوند را انکار و ابطال می‌کنند، و همچنین در میانِ سلف صالحِ پیامبر$ افرادی همچون حضرت علی% وجود دارند که سخنانِ آنها بر دیده نشدنِ پروردگار دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها