بررسی تأثیراتِ اندیشۀ ابن‌تیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

سلفیۀ جهادی جریانی نوظهور در جامعۀ اسلامی است که بر اثر فهم نادرست از معارف ناب اسلامی ایجاد شده است. این گروه برای پیشبردِ اهداف خود، به فتاوای ابن‌تیمیه استناد می‌کنند تا با ارائۀ تفسیری خاص از این فتواها رفتارهای خود را توجیه نمایند. مهم‌ترینِ این استناد‌ها عمدتاً در چهار حوزۀ رفتاریِ ایشان است: 1. منحصر دانستنِ هدایتگری به‌واسطۀ شمشیر و قتال؛ 2. قتل مسلمانان و افراد غیرنظامی به‌بهانۀ تترس؛ 3. رفتارهای ناهنجار و شیوه‌های غیرمتعارف در قتل اسیران جنگی؛ 4. مقابله با حاکمان ممالک اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین دشمن. تکفیری‌ها این چهار رفتارِ خود را به‌واسطۀ فتواهای ابن‌تیمیه، که از او به‌عنوان شیخ‌المجاهدین یاد می‌کنند، انجام می‌دهند. در این مقاله، با روش توصیفی‌تحلیلی و با تکیه بر کتاب، سنت و کلام بزرگانِ فریقین، این اندیشه و عملکرد بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها