تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

سلفیه در حوزۀ فقه، از دیگر مذاهب فقهیِ اربعه مستقل است. آنان با مذمت از تقلید مذاهب اربعه، به انفتاح باب اجتهاد قائل هستند. این نوشتار با بررسیِ فقه سلفیه از زاویۀ تاریخی-عقیدتی، درصدد است تا آسیب‌های فقه سلفیه را در سیر تاریخی و اجتماعیِ آن مورد توجه قرار دهد. مؤسسِ فقه سلفیه ابن‌تیمیه است که با نظریه‌پردازی و تربیت شاگردان متعدد توانست نظریۀ انفتاح باب اجتهاد را الگویی برای فقه سلفیه قرار دهد. او با مذمت از تقلید، و همچنین تکفیر پیروان مذاهب اربعه، معتقد بود باید بر اساس کتاب و سنت اجتهاد کرد. در قرن دوازدهم، سه شخصیت تأثیرگذار، یعنی ابن‌امیر صنعانی، شاه ولی‌الله دهلوی و محمد بن عبدالوهاب با افکارِ او آشنا شدند و موجبات رشد فقه سلفیه را در اجتماع فراهم آوردند و در قرن سیزدهم و چهاردهم نیز این روند ادامه داشت. امروزه، وهابیت، اخوان‌المسلمین و سلفیۀ جهادی پیروِ فقه سلفیه هستند. سیر تطور فقه سلفیه در میان جریان‌های سلفی، نشان می‌دهد که این روش فقهی، خشونت‌طلب است و از آغاز تاکنون روشی را برگزیده است که مسلمانانِ زیادی تکفیر شده‌اند. همچنین این فقه با گزینش رخصت‌گرایی یا تلفیق در مذهب، باعث شده است تا مسلمانانِ پیروِ فقه سلفیه، بر اساس امیال باطنی و هوای نفس، به‌دنبال آسان‌ترین مسئله بروند، و گاهی نیز اقوال مجتهدانی را برگزینند که به تکفیر مسلمانان می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها