کاوشی در روایاتِ «کتابُ التوحیدِ» محمد بن عبدالوهاب

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

* کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة‌ أهل البیت.

چکیده

کتاب التوحیدِ محمد بن عبدالوهاب دربردارندۀ روایات زیادی است که بنا بر نظر پیروانِ وی، روایاتِ این کتاب صحیح است؛ حال آنکه در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی برخی روایاتِ این کتاب بررسی شده و خلافِ دیدگاهِ آنان اثبات گردیده است. در این کتاب روایات مُدَرّج، ضعیف‌السند و احادیثی که دلالتاً در تضاد با آموزه‌های دینی است، وجود دارد. در نقدهای بیان‌شده در این مقاله، علاوه بر سخنان علما و بزرگان اهل‌سنت، از اعتراف شارحان و محققانِ کتاب التوحید نیز، که از پیروانِ فکریِ نویسندۀ آن بوده‌اند، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها