رویکرد‌ ابن‌تیمیه دربارۀ اهل‌بیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 * کارشناسی ارشد فقه مقارن، دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

2 کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

فضایل و مناقب اهل‌بیت( یکی از مسائلی است که در میان تمام مسلمانان، به‌ویژه اهل‌سنت، قابل‌توجه بوده و کتاب‌های زیادی دراین‌باره نگاشته شده است. مراد از اهل‌بیت( در این مقاله، خاندان رسول خدا$ یعنی حضرت علی%، حضرت زهرا&، امام حسن%، امام حسین% و نُه فرزند معصوم ایشان است. آیات و روایات زیادی بر فضایل اهل‌بیت( دلا‌لت دارد و اکثر علمای اهل‌سنت نیز آنها را پذیرفته‌اند؛ اما ابن‌تیمیه، از بزرگان سلفی و تکفیری، اگرچه در بعضی موارد اهل‌بیتِ پیامبر( را مدح می‌کند، اما غالباً با روش‌های مختلف، منکرِ فضایل و مناقب آنان شده و حتی بعضاً آن بزرگواران را مورد تنقیص و توهین نیز قرار داده است. این نوشتار، ابتدا دیدگاه ابن‌تیمیه دربارۀ اهل‌بیت( را بررسی، و سپس نقدهای علمای اهل‌سنت دربارۀ دیدگاه‌های ابن‌تیمیه در این زمینه را نقل می‌کند.
 
 

کلیدواژه‌ها