بررسی معیار بدعت از دیدگاه ابن‌تیمیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت و دانش‌پژوه مؤسسۀ کلام امام صادق.

چکیده

«بدعت» از اموری است که در دین به‌شدت از آن نهی شده است و اهل‌بدعت را افرادی گمراه دانسته‌اند. با بررسیِ دیدگاه مشهور علما، معیارهایی برای «بدعت» به دست می‌آید که این معیارها نقشی اساسی در تعیین مصادیقِ بدعت دارند؛ لذا تبیین صحیح معیارهای بدعت، از اهمیت زیادی برخوردار است. مشهور علما سه ملاک برای بدعت بیان کرده‌اند که می‌توان از کلماتِ ابن‌تیمیه، این سه ملاک را به دست آورد؛ اما آنچه مهم است، اشتباهات ابن‌تیمیه در تبیینِ صحیحِ این معیارهاست. در مقالۀ حاضر، به تبیین معیارهای بدعت و سپس به بیانِ اشتباهات ابن‌تیمیه در این زمینه پرداخته شده است که اهمِ اشکالات او در «مفهوم عبادت» و «ملاک بودنِ سلف در تعیین بدعت» و «تطبیق سنت تَرکیه با مصادیق ترک» است.

کلیدواژه‌ها