سیر تطور سلفی‌گری در کویت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی جامعة المصطفی العالمیة و مدیر گروهِ مطالعات جهان اسلام در پژوهشکدۀ عروةالوثقی.

چکیده

امروزه، سلفی‌های کویت فعالیت‌های چشمگیری در عرصۀ بین‌الملل دارند و بدین جهت مورد توجه ناظران جهانی هستند مقالۀ حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، به «پیدایش و گسترش جریان سلفی در کویت»، «تحولات و ورود افکار سیاسی در میان آنها» و «تبدیل شدنِ آنان به معارضان حکومت» پرداخته است. فرضیۀ ما این است که این گروه، ابتدا در قالب حامیان حکومت ظهور کردند و با حمایتِ عربستان، در کویت به قدرت رسیدند؛ تا اینکه این گروه پس از آزادسازیِ کویت و در پی شرایط جدیدِ به‌وجودآمده، به قدرتمندترین گروه معارض در این کشور تبدیل شدند و امروزه دغدغۀ اصلیِ حکومت کویت در حفظ ثبات خود، و همچنین کنترل جریان سلفیِ سیاسی فعال در داخل و خارجِ کویت است. ماهیت غیراستبدادیِ حکومت کویت ایجاب می‌کند که برای مهارِ فشارِ گروه‌های سلفی و ایجاد تعادل، از رقبای آنان مانند لیبرال‌ها و شیعیان بهره گیرد.

کلیدواژه‌ها