نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» با تکیه بر آرای علامه حلی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی، دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

ابن‌تیمیه نسبت به شیعه عناد بسیاری دارد و در این راستا، وجوه شباهتی بین یهود و شیعه برمی‌شمارد؛ در حالی که اکثرِ این تشابهات، چیزی جز افترا نیست. از آنجا که علامه حلی) یکی از بزرگ‌ترین علمای شیعۀ معاصر با ابن‌تیمیه بود، آثار وی می‌تواند تا حد زیادی شبهات وارد به تشیع را پاسخ دهد. این نوشتار تشابهات شیعه به یهود در کلمات ابن‌تیمیه را با استناد به آثار فقهی-کلامیِ علامه مورد نقد و بررسی قرار داده است و در پاره‌ای موارد، از برخی علمای فریقین نیز مؤیداتی ذکر می‌کند. تشابهات مزبور، دارای تقسیم‌بندیِ خاصی در منهاج السنة نیست؛ ولی برای سهولت در فهم، این مقاله آنها را به چند دسته تقسیم کرده است. هر موردی که احیاناً انتسابِ آن به شیعه صحیح باشد، با ادلۀ قطعی از آیات و روایات مورد تأیید قرار می‌گیرد تا روشن شود که انجام این عمل، از باب تشبه به یهود نیست، و هرکدام نیز که فقط به یهود صحیح ‌الانتساب باشد نه به شیعه، و همچنین مواردی که انتساب آنها به هیچ‌کدام صحیح نباشد، به‌واسطۀ اقوال علامه تکذیب می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها