نقد مقالۀ «تبصیر المحاجج بالفرق بین رجال الدولة الإسلامیة والخوارج»

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل‌ البیت و مؤسسۀ کلام امام صادق.

چکیده

با پژوهش در تاریخ اسلام و شناخت سیرۀ خوارج روشن می‌شود که آنان داراى افکارى بسته و برداشت‌هایی غلط از اسلام و قرآن و خلافت الهى بودند. جدا‌ شدن از عموم مسلمانان و قتل آنها، دو وصف اساسی خوارج بوده است که داعش نیز در این دو وصف، با خوارج اشتراک دارد و هیچ‌گاه افتراقات کوچکی که داعش برای تبرئۀ خود اقامه می‌کند، موجب تمایز بین دو گروه نمی‌شود. داعش همانند خوارج، حق را منحصر به خود می‌داند و مخالف خود را دشمن اسلام می‌نامد و شهر مسلمانان را به دارالکفر بودن حکم می‌دهد. در این نوشته با توجه به مقالۀ ترکی بن علی که مبنی بر عدم‌شباهت داعش و خوارج نگاشته شده است، روشن می‌شود که استدلال‌های ترکی بن علی سست و بی‌اساس است و داعش در اوصاف اصلی خود، پیروِ خوارج اولیه است.

کلیدواژه‌ها