نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس‌ارشد مذاهب اسلامی و دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل ‌البیت.

چکیده

حجیت فهم سلف از مهم‌ترین مبانی سلفیه است. سلفیه فهم سلف را از فهم خلف برتر می‌دانند و معتقدند که در همۀ ابواب فقهی و اعتقادی باید به فهم آنان رجوع کرد؛ زیرا آنان به عصر رسول خدا$ نزدیک بوده و حقایق را بهتر درک کرده‌اند؛ از‌این‌رو، فهم آنان بر فهم دیگران ترجیح دارد. سلفیه اصول و فروع دین را با توجه به فهم سلف تفسیر می‌کنند. آنان کتاب و سنتی را حجت می‌دانند که با فهم سلف همراه باشد. سلفیه با استناد به آیات، روایات و نزدیکی به عصر رسالت درصدد اثبات حجیت فهم سلف هستند. این دلایل همگی با اشکالات متعددی روبه‌روست؛ چون برخی ادلۀ آنان، هیچ‌گونه دلالتی بر حجیت فهم سلف ندارد. برخی دلایل، ضعیف و برخی اخص از مدعاست.

کلیدواژه‌ها