بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

* دانش‌پژوه مؤسسۀ دارالإعلام لمدرسة أهل‌البیت.

چکیده

‏«عملیات استشهادی» از مصادیق جهاد است که به‌عنوان آخرین راه برای مقابله با ‏دشمن متجاوز به‌کار گرفته می‌شود. در مقابل، «عملیات انتحاری» بدون التزام به قواعد ‏و ضوابط استشهاد صورت می‌گیرد. در این میان، عده‌ای که خود را به سلف صالح ‏منتسب می‌دانند و جهاد را، تنها راه برقراری حکومت اسلامی می‌خوانند، بدون ‏درنظر گرفتن شرایط جهاد و عملیات استشهادی دست به ترور و انتحار می‌زنند. از ‏نظر شرع، استشهاد باید با اذن حاکم اسلامی، با قصد قربت و حفظ جان غیرنظامیان از ‏جمله زنان و کودکان، علیه دشمن متجاوز صورت گیرد که هیچ‌کدام از این موارد در ‏عملیات سلفیۀ جهادی دیده نمی‌شود و عملاً مرتکبِ انتحار می‌گردند.‏
 

کلیدواژه‌ها