بررسی و نقد دیدگاه شوکانی در مسئله ساخت گنبد و بارگاه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

* پژوهشگر مرکز تخصصی أئمه اطهار .

چکیده

سلفیه وهابیت و در رأس آنها ابن­تیمیه و پیروانش، بناها و بارگاه­های ساخته شده بر روی قبور را از نشانه­های کفر و شرک می­دانند؛ بدین ترتیب قبور انبیاء و صالحان را به بت­های مشرکان تشبیه و حضور مسلمانان در چنین مشاهدی را عبادت آنان بر می­شمارند. شوکانی نیز با تأثیرپذیری از وهابیت، ساخت گنبد و بارگاه بر روی قبور را حرام و بدعت می­داند. وی ساخت گنبد و بارگاه را فتنه­ای بزرگ برای گمراه کردن امت اسلامی و نیرنگ خطرناک از سوی شیطان برای منحرف کردن مسلمانان می­داند. وی برای اثبات مدعای خود به ادله­ای مانند اتفاق امت، روایات و وقوع در شرک استناد می­کند. این نوشتار به بررسی و نقد ادله شوکانی در مسأله ساخت گنبد و بارگاه می­پردازد.

کلیدواژه‌ها