بررسی دیدگاه وهابیت نسبت به آیه( إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ)

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

* پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة أهل البیت.

چکیده

یکی از آیاتی که وهابیت با تحلیل نادرست آن، حکم به شرک دیگر مسلمانان می­دهند، آیه 194 سوره اعراف؛ )إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ( است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با تحلیل معانی مختلف «دعاء» و نیز تبیین مفهوم «من دون الله» و «عبادت» به شبهات وهابیت پاسخ داده شود. برخلاف ادعای وهابیت، صرف هر درخواستی که از سوی مسلمانان از پیامبران و صالحان ( صورت می­گیرد، مترادف معنای عبادت نیست؛ بنابراین شرک عبادی محسوب نمی­گردد؛ پس وهابیت در این خصوص مبنای صحیحی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها