بررسی بدعت از دیدگاه البانی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

* دانش آموخته مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و سطح 3 حوزه علمیه.

چکیده

از آنجایی ‌که بحث بدعت یکی از بحث‌های مهم در بین سلفی‌ها و وهابی‌ها است، و از سوی دیگر، تفکر البانی در بین سلفی‌ها و وهابی‌ها تأثیرگذار است، در این مقاله در پی آنیم که بدعت را از دیدگاه البانی بررسی و تبیین کنیم و ضعف‌های دیدگاه وی را نشان دهیم. با تحقیقات انجام‌شده این نتیجه به دست آمد که البانی تعریف خاصی برای بدعت مطرح نکرده و تعریف او همان تعریف ابن‌رجب حنبلی و ابن‌حجر عسقلانی است. البانی تقسیم بدعت به حسنه و سیئه را نمی‌پذیرد و ادله‌ای بر رد این تقسیم‌بندی می‌آورد. همچنین، او معتقد است بدعت به صغیره و کبیره تقسیم می‌شود، ولی تقسیم بدعت به احکام خمسه را نمی‌پذیرد. به نظر وی، روایات مذمت بدعت، صحیح است. وی، اجمالاً، اصولی را برای شناخت بدعت می‌آورد.
 

کلیدواژه‌ها