وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی: دشمن کیست؟

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

استاد علوم سیاسی و مطالعات اسلامی در دانشگاه آمریکایی بیروت

چکیده

این مقاله به تحلیل سه جریان مخالف و متفاوت در تفکر مدرن اسلامی می‌پردازد که به‌اشتباه با هم جمع شده و از آن با عناوین «اسلام‌گرایی»، «بنیادگرایی»، «سلف‌گرایی»، «نئوسلف‌گرایی»، «وهابیت»، «جهادگرایی»، «اسلام سیاسی»، «اسلام رادیکالسم» و ... بحث می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها