جایگاه عقل در معرفت دینی از نظر البانی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و سطح 3 حوزه.

چکیده

تأکید قرآن و سنت بر نقش عقل در هدایت انسان، نشان از اهمیت این موهبت الهی دارد. از آنجایی ‌که بحث حجیت عقل یکی از بحث‌های مهم در بین متکلمان و سلفی‌ها است و از سوی دیگر البانی، به عنوان یکی از رهبران سلفی، دارای پیروان و مکتبی است، بر آن شدیم تا عقل از دیدگاه البانی را بررسی و تبیین کنیم و ضعف‌های دیدگاه وی را نشان دهیم. با تحقیقات انجام‌شده این نتیجه به دست می‌آید که البانی تعریف خاصی برای عقل مطرح نکرده و معتقد است عقل بر دو قسم است: عقل حقیقی و عقل مجازی. به نظر وی، روایات عقل جعلی و موضوعه است. چون در سند بیشتر روایات عقل، داوود بن محبر وجود دارد. در نگاه البانی، خدا به ‌وسیله عقل شناخته نمی‌شود و عقل سلیم با نقل صحیح تعارضی ندارد. حسن و قبح، شرعی است نه عقلی.
 

کلیدواژه‌ها