بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی.

چکیده

وهابی‌ها معتقدند با مرگ، ارتباط انسان با عالم دنیا پایان می‌یابد. لذا با مستمسک قراردادن برخی آیات و روایات به ناشنوایی اموات حکم کرده‌اند. از جمله دلایل وهابیت در نفی سماع موتی (ناشنوایی اموات) آیه )إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَی( است. آنان بی‌توجه به مفهوم، با استناد به‌ ظاهر این آیه، حکم به عدم سماع موتی داده‌اند. از دیگر دلایل آنان حدیث قلیب بدر است. هرچند این حدیث در اثبات نظریه سماع موتی مشهور است، با این‌حال وهابیت در دو محور از این حدیث بهره جسته‌اند تا در نفی سماع موتی استفاده کنند؛ محور نخست، نقل حدیث قلیب به روایت عایشه است که متضمن ناشنوایی اموات است؛ و محور دوم، واکنش عمر به کلام پیامبر- است که از توانمندی شنیدن مردگان متعجب شده بود. نوشته حاضر، ادعای وهابیت را نقد می‌کند و می‌گوید مدعای ایشان در فهم آیه مخالف سیاق و نظر مشهور مفسران است. همچنین، استدلال به حدیث قلیب بدر در هر دو محور مذکور، مخالف ظاهر روایت واردشده است. بنابراین، ادله آنها مبنی بر نفی سماع اموات باطل است.
 

کلیدواژه‌ها