نقد ابن‌تیمیه بر معارضان امام علی علیه السلام در صفین

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

خارج فقه و اصول.

چکیده

ابن‌تیمیه در کتاب الفتاوی الکبری راجع به جنگ صفین می‌گوید بسیاری از بزرگان صحابه در این جنگ شرکت نکردند. امام علی% مجوزی برای جنگیدن نداشت و طبق نظر خود عمل کرد. وی همچنین مدعی است با توجه به روایت صلح امام حسن% می‌توان فهمید که نظر پیامبر$ این بوده است که امام علی% در صفین منادی صلح باشد نه برپاکننده جنگ. به صفین و نهروان و جمل نباید به دید واحدی نگریست که ظلم و جهل است. چون درباره هر سه جنگ، دستور نبوی$ وجود ندارد. رویکرد علما هم درباره این سه جنگ یکسان نیست. آنها مقتولان جنگ صفین را از هر دو لشکر تمجید کرده‌اند. در خصوص مقتولان جمل نیز این‌گونه‌اند، ولی درباره نهروان این‌گونه نیستند و خوارج و کشته‌های آنها را نکوهش کرده‌اند. در این مقاله این عقاید ابن‌تیمیه در خصوص صفین نقد و بطلان آنها ثابت می‌شود.

کلیدواژه‌ها