منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و کارشناسی ارشد شیعه‌شناسی.

چکیده

این مقاله به بررسی و مقایسه منهج بین دو فرقه وهابیت و دیوبندیه در صفات خبری خدا می‌پردازد. در این بررسی مشخص می‌شود که وهابیت در خیلی از مناهج با دیوبندیه اختلاف دارند. این مناهج عبارت‌اند از: «ظاهرگرایی»، که با دو بعد «رد تأویل‌گرایی» و «انکار مجاز» بررسی شده، و نیز حجیت فهم سلف، نقل‌گرایی، و طرد مخالفان از دایره اهل سنت.
 

کلیدواژه‌ها