مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل‌البیت و کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

چکیده

وهابیت و اخوان‌المسلمین دو گروه سلفی هستند که در زمینه حکومت اختلاف نظر اساسی دارند. وهابیت توجه چندانی به بحث حکومت ندارند و اطاعت از حاکم را، هرچند فاسق باشد و با زور به حکومت رسیده باشد، لازم می شمارند. اما اخوان‌المسلمین هدف اصلی خود را تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام اسلام قرار داده، حکومت را تا زمانی مشروع می‌دانند که به احکام اسلام عمل می‌کند. وهابیت اعتقادی به انتخابات و شیوه‌های جدید سیاسی و رأی مردم خصوصاً زنان ندارند، اما اخوان مردم را یکی از پایه‌های مشروعیت حکومت و صاحب حق عزل و نصب حاکم می‌دانند.

کلیدواژه‌ها