توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری فقه تربیتی، جامعة المصطفی6 العالمیه.

چکیده

با تتبع در منابع اهل‌سنت هویدا می­گردد که وقوع و جواز توسل در سیره انبیای الهی به صورت یک سنت رواج داشته است. وقوع موارد متعدد توسل به ساحت انبیا و اولیای الهی، نشانه قدمت توسل و مستحکم­ترین دلیل بر صحت و مشروعیت آن است. این نوشته به روش توصیفی ـ تحلیلی عهده­دار بیان مواردی از توسل در سیره انبیا( با تأکید بر منابع اهل‌سنت است که هم شامل توسلات انبیای الهی و هم شامل توسلات سایرین به انبیاست. بخش بزرگی از این توسلات در توسل به پیامبر اعظم6 متجلی می ­گردد. برخلاف متون روایی امامیه، موارد توسل در سیره انبیا( در متون اهل‌سنت کمتر ذکر شده است. با این حال موارد متعددی از توسل به پیامبر6 را نقل کرده ­اند و در پاسخ به شبهات مطرح‌شده در ابعاد مختلف توسل، تلاش­ها و تحقیقات علمی درخوری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها