توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد دین‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی; و سطح چهار حوزه علمیه قم.

چکیده

دعا به درگاه الهی و متوسل شدن به ساحت قدسی ذات باری‌تعالی، برای تقرب به خداوند، رفع مشکلات و یا برای کسب منابع فطری هر انسانی است. محل بحث در این است که آیا می‌توان به اولیا و انبیای الهی نیز متوسل شد و آنها را نزد خداوند تعالی واسطه فیض قرار داد یا نه؟ بسیاری از مسلمانان و از جمله بیشتر دیوبندیان از جواز توسل به اولیای الهی و شفیع قرار دادن آنها نزد خداوند تعالی دفاع کرده و به شبهات وارد شده نیز پاسخ داده‌اند؛ هرچند در این میان، برخی از آنان تحت تأثیر افکار ظاهرگرایان، برخی انواع توسل و شفاعت را مورد شبهه و انکار قرار داده‌اند. تحقیق حاضر، دیدگاه دیوبندیه را درباره مشروعیت توسل و شفاعت بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها