اندیشمندان حنفی و کژاندیشی‌های ابن‌تیمیه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش آموخته حوزه و کارشناس ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی

چکیده

انتشار افکار و اعتقادات انحرافی ابن‌تیمیه در جامعه اسلامی از دیر باز مورد انتقاد و اعتراض‌ گسترده اندیشوران مسلمان بوده و این امر باعث شده تا تعداد زیادی از شخصیّت‌های بزرگ اهل‌سنّت از دوران حیات وی تا به امروز، همواره به نقد اندیشه‌های او بپردازند و مسلمانان را از این فتنه شوم آگاه سازند. در این نوشتار دیدگاه عالمان و صاحب‌نظران حنفی درباره این شخصیت بررسی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها