نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش آموخته حوزه و کارشناس ارشد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی1

چکیده

شبه قاره هند پس از آنکه غزنویان آن را فتح کردند، تا قرن‌ها بعد مهد تمدن و فرهنگ اسلامی بود. سیر فکری شتابان آن، با وجود فراز و نشیب‌های زیادی که داشت، باعث گسترش مدارس اسلامی، شکل‌گیری جریان‌های فکری مختلف و ظهور شخصیت‌های تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان اسلام گردید. در این میان شاه ولی‌الله دهلوی یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های فکری اهل‌سنّت شبه قاره است که در پایان همین دوران سربرآورد و تحت تأثیر افکار او چندین جریان‌ فکری مهم و تأثیرگذار در شبه قاره شکل گرفت؛ از جمله نگرش سلفی دهلوی باعث تقویت اهل‌حدیث و سلفیت و حتی ترویج وهابیت در شبه قاره گردید. در نوشتار حاضر مهم‌ترین اندیشه‌ها و عقاید دهلوی و رابطه او با وهابیت نقد و بررسی می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها