نقد دیدگاه ابن‌عبدالوهاب از کتاب مجموعة التوحید

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

در این نوشتار به بررسی و ارزیابی کتاب مجموعة التوحید پرداخته‌ایم. این اثر تمام نوشته‌های محمد بن‌عبدالوهاب و برخی از نوشته‌های ابن‌تیمیه را جمع‌آوری کرده است. روشن است که نخستین بحث درباره توحید و شرک است. تعریف عبادت، توحید و اقسام آن از مباحث مهمی است که در گفتار نخست او مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها