وهابیان و توحید در اسما و صفات

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

مدرس حوزه علمیه و استاد دانشگاه.

چکیده

مقاله حاضر ابتدا دیدگاه وهابیان را درباره توحید در اسما و صفات مطرح و سپس بر اساس کتاب و سنّت دیدگاه آنان را نقد و بررسی کرده است و در نتیجه سست بودن آرا و نظریات وهابیان در خصوص توحید در اسما و صفات الهی را به اثبات رسانده است.

کلیدواژه‌ها