شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین ع

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه و موسسه کلام.

چکیده

وهابیان و در رأس آنها ابن‌تیمیه، وقتی با احادیث مربوط به فضایل اهل‌بیت پیامبر9 مواجه می‌شوند، تا جایی‌که امکان دارد، درصدد انکار بر می‌آیند و در این راه از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند، و استراتژی ایشان در این‌باره سه رکن اساسی یعنی تکذیب، تأویل و تشریک است. در این نوشتار سعی شده شیوه یاد شده با بیان نمونه‌هایی ارائه شود.
 

کلیدواژه‌ها