بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه و کارشناس ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

دیوبندیه نماینده‌ نوع تفکر کلامى و فقهى‌ـ در چهارچوب فقه حنفى و کلام ماتریدی، با گرایش‌های صوفیانه‌ـ در شبه قاره هند هستند که در جریان مبارزه با استعمار انگلیس بر هند به وجود آمده‌اند. دیدگاه‌های کلامی آنها تا اندازه‌ زیادی با افکار سلفی وهابی مغایرت دارد و تضاد آنان با وهابیت چنان است که به تکفیر همدیگر پرداخته‌اند. هرچند برخی دیوبندیان متأخر به دلایلی سعی در نزدیک شدن خود به وهابیت دارند، ولی نویسندگان وهابی پیوسته به تکفیر آنها پرداخته و ادعای قرابت آنها را فریبکارانه شمرده‌اند.

کلیدواژه‌ها