جنایات وهابیت در نجد در دوران اول، با تأکید بر تاریخ ابن‌بشر

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

چکیده

حکومت وهابیت از نظر تاریخی به سه دورۀ مختلف تقسیم می‌شود. وهابیان در دورۀ اول (1157-1234ق) جنایات بی‌شماری مرتکب شدند. بیشترِ این جنایات، در منطقۀ نجد رخ داد. از مهم‌ترین جنایاتِ وهابیت در این دوران، می‌توان به قتل و غارت مردم ریاض، حریملا، قطیف و احسا اشاره کرد. در این مناطق، وهابیان چند هزار نفر را کشتند و اموال آنان را غارت کردند. ابن‌بشر، تاریخ‌نگار وهابی، بیشترِ این جنایات را با عنوان «فتوحات» ذکر کرده است. این پژوهش با روش توصیفی و با تأکید بر کتاب ابن‌بشر، جنایات وهابیت را ذکر نموده و سپس با استفاده از دیگر منابع، عمقِ جنایات آنان را تبیین کرده است. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه با جنایات وهابیت در منطقۀ نجد نوشته نشده است، اهمیت چنین پژوهش بیشتر قابل‌درک است.

کلیدواژه‌ها