مطالعه تاریخی نقش فقر و نابرابری اجتماعی در سلفی‏گری تکفیری

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

مقاله حاضر تلاش می‏کند، نقش فقر و نابرابری­های اجتماعی در سلفی تکفیری را بررسی کند. در شکل‏گیری گروه‏های تکفیری، عوامل مختلف و متغیرهای گوناگونی دخیل هستند. در این مقاله، نقش فقر و نابرابری اجتماعی به­عنوان یک متغیر مهم بررسی شده است؛ همچنین علل اقتصادی و فقر در گرایش به تکفیر و تروریسم، از مباحث مهم بوده و نقش و تاثیر آن در برخی از گروه‏ها دیده شده است. این پژوهش ضمن بررسی وضعیت گروه‏های افراطی‏ِ برجسته در جهان اسلام، کوشش می‏کند، با بررسی زندگی رهبران گروه‏های افراطی، نسبت و رابطه فقر و تکفیر را تحلیل کند؟ این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال اساسی است که چه نسبت و رابطه معنا­داری بین فقر و تکفیر در جهان اسلام وجود دارد؟ اینکه آیا علل گرایش رهبران گروه‏های تکفیری و افراطی به تروریسم، خلاء و سرخوردگی اقتصادی است؟ نگارنده بر این باور است که اقتصاد، همواره علل گرایش به تکفیر نبوده و بسیاری از گروه‏های تکفیری در این قالب قابل تحلیل نیستند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، به بررسی وضعیت رهبران گروه‏های تکفیری پرداخته و با تحلیل و نگاه جامعه­شناسیِ تاریخی به افراط‏گرایی در دین اسلام، مدلی را ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها