دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تیر 1399 
بررسی تطبیقی رویکرد اخوان‌المسلمین در مصر، تونس و ترکیه

صفحه 125-144

سید محمد ساداتی نژاد؛ وحید مصاحبی محمدی؛ علی باقی نصر آبادی