کلیدواژه‌ها = اخوان‌المسلمین
بررسی تطبیقی رویکرد اخوان‌المسلمین در مصر، تونس و ترکیه

دوره 10، شماره 38، تیر 1399، صفحه 125-144

سید محمد ساداتی نژاد؛ وحید مصاحبی محمدی؛ علی باقی نصر آبادی


تأثیر سید قطب بر اخوان‌المسلمین

دوره 7، شماره 26، تیر 1396، صفحه 59-80

محمد محمدی نور


بررسی جریان سروریه عربستان سعودی

دوره 6، شماره 24، بهمن 1395، صفحه 65-86

ابوذر فروتنی


اندیشۀ دینی و سیاسی اخوان‌المسلمین ایران

دوره 6، شماره 23، آبان 1395، صفحه 125-152

رضا پورعلی سرخه دیزج


دیدگاه اخوان‌المسلمین نسبت به انقلاب اسلامی ایران

دوره 5، شماره 18، تیر 1394، صفحه 107-132

مرتضی ابراهیم پور خرمشهری