نویسنده = قادر سعادتی
گزارشی از کتاب «حسن المقصد فی عمل المولد»

دوره 6، شماره 22، تیر 1395، صفحه 183-191

قادر سعادتی


نگاه داعش به مهدویت

دوره 4، شماره 16، بهمن 1393، صفحه 117-130

قادر سعادتی


تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1393، صفحه 53-76

قادر سعادتی