اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی مکارم شیرازی

علوم سیاسی ریاست هیئت امنای موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

mahdi.makarem99gmail.com

سردبیر

حسین رجبی

مذاهب فقهی استادیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

drhosseinrajabiigmail.com

دبیر تخصصی

سید مصطفی عبدالله زاده

مذاهب اسلامی پژوهشگر موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

seyedmostafa61yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سید حسن آل مجدد شیرازی

فقه و رجال مجتهد، مدرس حوزه و دانشگاه

alemojaddedgmail.com

اکبر اسد علیزاده

کلام اسلامی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

a.alizade1320gmail.com

علی اله بداشتی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم،

alibedashtigmail.com

حسین رجبی

مذاهب فقهی استادیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

drhosseinrajabiigmail.com

محمدحسن زمانی

فقه و اصول ، علوم قرآنی ، الهیات و معارف اسلامی مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه علمیه قم

mhzamaniyahoo.com

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

کلام اسلامی عضو هیئت مؤسس انجمن علمی کلام حوزه علمیه قم

a.soleimanidte.ir

مهدی فرمانیان

فرق و مذاهب اسلامی دانشیار،گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

m.farmanianchmail.ir

کارشناس نشریه

محمد مظفری نیا

پژوهشگر موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

saeedsalmani0313gmail.com