سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه و دانشجوی کارشناسی ارشد مذاهب

چکیده

دبیرخانة سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1432ق، کتابی را به نام «المملکه العربیه السعودیه ومنظمه الموتمر الاسلامی دعم متواصل وتطور مشهود» منتشر کرد که اطلاعات مفیدی از نفوذ عربستان در این سازمان دارد. در این کتاب، سخنی از احسان اوغلو، دبیرکل سازمان آورده شده که حکومت سعودی را از پایه­گذارانِ هم­بستگی و اخوت اسلامی معرفی و از تلاش­های ملک عبدالعزیز، فیصل، فهد و عبدالله، به سبب رفع مشکلات امت اسلامی و هدیه آوردنِ ارمغان امنیت و صلح برای آنان تقدیر می­کند. نکتة قابل تأمل این­ است که او افغانستان را از جملة کشورهایی برمی­شمرد که تلاش­های عربستان از طریق سازمان کنفرانس اسلامی باعث شد که نیروهای شوروی از آن خارج شوند و صلح و امنیت به این کشور باز گردد. همچنین او عربستان را سکان­دار سازمان کنفرانس اسلامی می­داند که ملک فیصل نقش اساسی را در به وجود آمدن آن داشته است. در این مقاله، سعی شده است توسعة وهابیت از طریق سازمان­های فراملیتی ارزیابی شود.