شماره جاری: دوره 8، شماره 35، مهر 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه دار الإعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه